وب سایت شخصی نیره افتخار
Eight Key Principles of Evaluation Centers

هشت اصل کلیدی کانون‌های ارزیابی

  • تحلیل شغل هدف و محیط آن برای شناسایی برساخت‌های (construct) کلیدی (ابعاد، شایستگی‌ها، وظایف) که باید ارزیابی شوند
  • تکنیک‌های چندگانه ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند
  • تمرین‌های شبیه‌سازی شده با شرایط کاری که برای استخراج رفتارهای مرتبط با برساخت‌های کلیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند
  • در طی ارزیابی رفتارهای آشکار شرکت‌کنندگان مشاهده، دسته‌بندی و ارزیابی می‌شود
  • چندین ارزیاب مورد استفاده قرار می‌گیرند
  • ارزیاب‌ها آموزش‌دیده‌اند
  • یک پروسه سیستماتیک برای ثبت و امتیازدهی به رفتارها استفاده می‌شود. داده‌ها بین ارزیابان تجمیع شده و تمرین‌های شبیه‌سازی و در نهایت برساختهای کلیدی به گونه‌ای سنجیده می‌شوند که امتیازات نهایی را مشخص نمایند(Thornton III, Rupp, & Hoffman, 2014: 7).

اضافه کردن نظر