وب سایت شخصی نیره افتخار
Mostafa Foroughi

مصطفی فروغی

    Mostafa Foroughi

 مصطفی فروغی
دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی از دانشگاه تهران
مشاور و مدرس توسعه فردی و توسعه سازمانی
مدرس دوره های آموزشی توسعه مهارت های نرم سازمانی
مجری پروژه های طراحی و استقرار نظام های مدیریت منابع انسانی بویژه نظام مدیریت عملکرد
مشاور در آسیب شناسی سازمانی، مدیریت تغییرات سازمانی و توسعه سازمانی
ایمیل: m.foroughi@yahoo.com

اضافه کردن نظر